W bazie ibuk.pl, czytelnia on-line, do której można się dostać ze strony domowej Biblioteki PW, jest ponad 300 elektronicznych pełotekstowych wersji książek, dostępnych z sieci komputerowej naszej uczelni.

Wśród publikacji z dziedziny informatyki ciekawa książka Piotra Gawrysiuka „Cyfrowa rewolucja”[1] (www.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=758) o rozwoju cywilizacji informacyjnej w  XXI w., o którym autor pisze, ze mógłby być nazwany wiekiem wiedzy, tak jak wiek XIX zwany był wiekiem pary, a wiek XX elektryczności i energii atomowej.
Zasadnicza tematyka ksiązki to tworzenie, przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie informacji i wiedzy oraz techniczne środki komunikacji wspomagające ten proces. Autor pokazuje rozwój narzędzi do przekazywania informacji, poczynając od najprostszych, abaków i liczydeł po najnowsze wynalazki związane z komputeryzacją, Internetem i technikami mobilnymi, a także idee  wolnego oprogramowania i wolnej kultury. Rozdział poświęcony komputerom elektronicznym (Robinson, Colossus, Eniac) może zainteresować fanatyków historii komputeryzacji. Ale to nie historia komputeryzacji jest głównym tematem tej książki. Rozwój technologi, globalizacja, postępująca dzięki sieciom transportowym, finansowym i komputerowym powoduje zmiany kulturowe i cywiliazacyjne głębsze może niż te które wyzwolił kiedyś wynalazek Gutenberga. Postęp w technikach informacyjno-komunikacyjnych spowodował globalne zmiany cywilizacyjno-kulturowe. Kiedyś taką rewolucję zapoczątkował wynalazek pisma, później alfabetu, jeszcze później wynalazek druku, który pozwolił na upowszechnienie wiedzy i kultury, edukacji i komunikacji masowej, i jak pisze recenzent książki Kazimierz Krzysztofek, ukształtował naszą cywilizację.
Trwająca teraz epoka komputera i Internetu jest w fazie rozwoju i nie wiemy jak sie potoczy. Internet jest właściwie systemem napędzanym przez trzy siły: technikę (hardware), logikę (software) i kulturę (zawartość). I na takiej też konstrukcji oparł swoją książkę Piotr Gawrysiuk. Internet jest zjawiskiem tak złożonym, że „każdy z nas widzi tylko kawałek tego słonia”; żeby go spożytkować trzeba więcej wiedzieć o człowieku i społeczeństwie. jest też zjawiskiem nieprzewidywalnym, wpływającym na nasze życie, ale też kształtowanym przez użytkowników, którzy tworzą własne, przyjazne środowisko, czerpią z zasobów informacji i sami dokładają własne.
Poświęcając dużo uwagi komputerom, Internetowi, technikom mobilnym, często mylnie okreslanym rewolucją informatyczną, gdyż w istocie jest to rewolucja informacyjna, Gawrysiuk pokazuje zasadniczą  różnicę między tymi dwoma pojęciami.
Jak napisał sam autor, charakterystyczne dla współczesnej nauki jest przezwyciężanie tradycyjnego podziału na nauki humanistyczne i techniczne, poszukiwanie wspólnych metod i badanie wzajemnego oddziaływania. Istnieje potrzeba spojrzenia na całość zjawisk w ujęciu historycznym, społecznym i technicznym. Książka jest właśnie taką próbą wszechstronnego pokazania jak zmiany technologii wpływaja na powstawanie i użytkowanie dóbr kultury niematerialnej i odwrotnie.

Dodatkowe materiały żródłowe oraz ilustracje można zobaczyć na stronie http://www.cyfrowarewolucja.pl.

[1] P. Gawrysiak, Cyfrowa reolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, ISBN 978-83-01-15607-7, Warszawa 2008 WN PWN.

MM

Reklamy