Na początku roku akademickiego Katedra Kartografii Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych UW ogłasza na swojej stronie informacje dotyczące otwartych zebrań dla
pracowników naukowych, osób przygotowujących doktoraty lub innych osób , które
zainteresują się dowolnym tematem (zebrania).
Pomimo, że na zebrania zapraszane są głównie pracownicy naukowi z UW, PW, nie są
stawiane żadne przeszkody, aby w zebraniach tych uczestniczyli również pracownicy
Biblioteki Głównej PW, którzy na co dzień opiekują się i opracowują zbiory kartograficzno-
geodezyjne. W wybranych zebraniach uczestniczyły: Jadwiga Siemiąkowska oraz Małgorzata
Kapica z BG PW w celu przedstawiania Państwu relacji z w/w spotkań.


fot. ze strony http://www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/aktualnosci.php

W dniu 2010.04.12, w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych UW, odbyło się otwarte zebranie na temat: „Koncepcja nowych map
opracowywanych na podstawie Bazy Danych Georeferencyjnych”, przygotowanej przez mgr
Marię Andrzejewską (UNEP/GRID-Warsaw), mgr Bartłomieja Bielawskiego (Integraph
Polska), dr inż. Andrzeja Głażewskiego (PW), dr inż. Pawła J. Kowalskiego (PW), dr hab.
Wiesława Ostrowskiego (UW). Wystąpił również dr inż. Krystian Kozioł z Katedry 
Geomatyki AGH, który zaprezentował wyniki współpracy z dr hab. inż. .Tadeuszem
Chrobakiem w formie prezentacji pt.: „Model zabudowy do modelowania
wieloreprezentacyjnych baz danych”.
Głównym celem obu wystąpień było przedstawienie
kolejnych etapów prac nad uzyskaniem automatycznego przetwarzania informacji, na
podstawie których tworzono by mapy topograficzne, ogólnogeograficzne, przeglądowe w
różnych skalach. Zaprezentowano uwarunkowania doboru elementów treści map w 7 skalach.
Dążono do uporządkowania klasyfikacji obiektów i hierarchii danych, ustalenia progów
generalizacji map itp. Omówiono najważniejsze sposoby wykorzystania map, ich funkcje,
klasyfikacje obiektów. Poruszono sprawę systemu kontroli TBD (Bazy Danych
Topograficznych) oraz usunięcia w niej błędów. Zwrócono uwagę na kluczowe problemy
zintegrowania struktur baz danych w ramach obowiązujących obecnie dyrektyw INSPIRE.
Zaprezentowano model bazy BDO (Bazy Danych Ogólnogeograficznych).
Sądzimy, że warto korzystać z przekazywanej wiedzy doświadczonych kartografów,
którzy prezentują najnowsze osiągnięcia i informacje z geodezji i kartografii.
Zachęcamy
zatem Państwa, do zaglądania na stronę Katedry Kartografii WG i SR UW w celu zapoznania  
się z krótką relacją z zebrania z dnia 12.04.2010 oraz z kolejnymi ich tematami.
Następne zebranie w dniu 17.05.2010 będzie dotyczyć tematów: „Kartograficzne
wydawnictwa książkowe”(mgr Jerzy Ostrowski), „Nowe mapy i atlasy” (dr Jerzy Siwek).

MK, JS

Reklamy