20 maja odbyło się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej seminarium „Infrastruktura informacji naukowej w Polsce. SYNAT Uczelniom”,  zorganizowane przez WEiTI przy współudziale Biblioteki Głównej.


Uczestników seminarium powitał prorektor ds. nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.


W wystąpieniu inaugurującym obrady: „SYNAT uniwersalna, otwarta repozytoryjna platforma hostingowa i komunikacyjna sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy” prof. Marek Niezgódka podkreślił, że sytuacja obecna jest diametralnie różna od tej, w której rozpoczęto realizację projektu SYNAT. W Unii Europejskiej komunikowanie treści naukowych w modelach otwartych nie jest już kwestią dyskusji tylko znajduje się w sferze decyzji – wszystkie publikacje, wyniki badań, które finansowane były ze środków unijnych będą musiały być udostępnione społeczeństwu w otwartym dostępie. Jednocześnie rewolucja cyfrowa i otwarty dostęp dają bibliotekarzom szansę odegrania ważnej roli w procesie przekazywania wiedzy. SYNAT ma pełnić rolę centralnej platformy, oferującej dostęp do naukowych repozytoriów, baz i zasobów wiedzy.

Współpracownicy prof. Niezgódki zaprezentowali portal komunikacji naukowej INFONA, umożliwiający wyszukiwanie i przeglądanie zasobów naukowych z repozytoriów, światowych baz naukowych, Federacji Bibliotek Cyfrowych, bazy NUKAT, Driver i innych.

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński w wystąpieniu „Uczelniana baza wiedzy w projekcie SYNAT” omówił rolę repozytoriów uczelnianych w projekcie SYNAT, zwracając uwagę na znaczenie dla uczelni  widoczności repozytorium uczelnianego w sieci światowej.  Prof. Rybiński podkreślił, że repozytorium powinno prezentować to, co aktualnie odbywa się w działalności naukowej uczelni.

Repozytorium PW,  jego funkcje i możliwości zaprezentował dr Jakub Koperwas z zespołu prof. Rybińskiego.

Dyrektor Biblioteki Głównej PW Jolanta Stępniak przedstawiła „Doświadczenia z wdrażania repozytorium w Politechnice Warszawskiej”, omawiając też wcześniejsze działania Biblioteki w zadaniu ewidencji dorobku naukowego uczelni.

Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce zaanalizował dr inż. Grzegorz Płoszajski.
Koncepcję dziedzinowej bazy wiedzy w zakresie nauk technicznych przedstawił prof. Henryk Rybiński.  Seminarium zakończone zostało krótka dyskusją.

 

MM

Reklamy