Biblioteka Cyfrowa PW udostępniła 32 publikacje prof. Kazimierza Klinga w postaci kolejnej pełnotekstowej bazy bibliograficznej, prezentującej dorobek naukowy międzywojennych profesorów Politechniki Warszawskiej.

Kazimierz Kling (1884-1942) zajmował się badaniami chemicznego uszlachetniania ropy naftowej i gazu ziemnego, metody przeróbki odpadów ropnych i nowych źródeł paliw płynnych. Był jednym z głównych inicjatorów prac badawczych potrzebnych do uruchomienia i rozwoju przemysłu. Od 1916 roku, jako docent Uniwersytetu Lwowskiego brał czynny udział w organizacji i przeprowadzaniu prac badawczych w powstałym w tym czasie Instytucie Badań Naukowych i Technicznych „Metan”. Od 1920r. do 1929r. pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii Organicznej na Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza.

Kazimierz Kling. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Z Politechniką Warszawską związał się od 1929 r., kedy to 1 września został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Chemicznym PW i objął Katedrę oraz Zakład Chemii Ogólnej. Kling, obdarzony uzdolnieniami do projektowania i budowy aparatury,  zorganizował warsztat mechaniczny w Zakładzie Chemii Ogólnej. Skonstruowany w nim prototyp aparatu analitycznego do oznaczania niskowrzących węglowodorów wzbudził duże zainteresowanie środowiska przemysłowego.

Jednym z  osiągnięć badawczych K. Klinga był opatentowany „sposób wytwarzania ciekłego paliwa o dużej prężności pary”. Nowe źródło paliw płynnych powstawało ze wzbogacania kaloryczności spirytusu, czyli zmieszania go z niskowrzącymi węglowodorami (eteryna, gazolina). Po przeprowadzonych próbach instalacji w Zakładzie Chemii Ogólnej Politechniki Warszawskiej, zastosowano tę metodę pomyślnie w napędzie samochodowym. Patent wzbudził zainteresowanie w  Stanach Zjednoczonych, ale  II wojny światowa uniemożliwiła rozwój badań.

W latach 1934-1935 Kazimierz Kling był dziekanem Wydziału Chemicznego PW.  Na Politechnice Warszawskiej pracował do wieku emerytalnego – 1 września 1937r.

Profesor Kling był członkiem towarzystw naukowych, m.in. od 1935r. Akademii Nauk Technicznych, od 1934r. Towarzystwa Naukowego we Lwowie oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zmarł w Warszawie 4 czerwca 1942r.

Na podstawie:

Antosik, J. Biografia Kazimierza Klinga. W: Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga, 2013.

Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej : Kazimierz Kling/ oprac. Krystyna Sielecka.

MM

Reklamy