5 czerwca odbyło się w Centralnym Audytorium Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ogólnopolskie seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy poświęcone rozwojowi oprogramowania Omega-PSIR, a także problemom realizacji otwartej nauki, sprawozdawczości na potrzeby parametryzacji, przekazywania danych do centralnych systemów zarządzania nauką. W tym roku ważną częścią spotkania, zorganizowanego przez Instytut Informatyki WEiTI i Bibliotekę Główną PW, był panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli MNiSW, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Ośrodka Przetwarzania Informacji i przedstawicieli ośrodków akademickich. Dyskusja skoncentrowana była na problemach parametryzacji i integracji krajowych zasobów informacyjnych nauki.
W części wykładowej koncepcję rozwoju oprogramowania OMEGA-PSIR na potrzeby sieci SINBAW przedstawił dr Jakub Koperwas (Instytut Informatyki PW). System działa na Politechnice Warszawskiej od 5 lat. Baza Wiedzy PW obejmuje dane 148 jednostek uczelnianych, służy m.in. parametryzacji, ocenie pracownika i jednostki. Udzielono już 16 licencji oprogramowania Omega-PSIR innym instytucjom naukowym. W planach: projekt SINBAW – Sieć Uczelnianych Baz Wiedzy – zintegrowana platforma realizowana w ramach konsorcjum.


Temat otwartego dostępu do informacji naukowych poruszyła dr Marta Hoffman-Sommer (Platforma Otwartej Nauki ICM) w prezentacji „Otwieranie małych danych badawczych”.
Otwarty dostęp do danych badawczych definiowanych jako „dane zebrane, zaobserwowane lub wytworzone jako materiał do analizy, w celu uzyskania oryginalnych wyników naukowych” umożliwia weryfikację wyników (powtarzalność w nauce) i ponowne ich wykorzystanie, również przez innych. Wymóg udostępniania danych założyła Komisja Europejska w programie Horyzont 2020 (od stycznia 2017 rozszerzony do programu Open Research Data by Default) , wymogi otwartości nakładane są tez przez wydawców naukowych i w umowach grantowych. Zaleceniem jest FAIR Data czyli dane powinny być:
Findable – łatwo wyszukiwalne
Accessible – dostępne dla wszystkich
Interoperable – możliwe do połączenia z innymi danymi
Reusable – możliwe do ponownego wykorzystania
Gromadzeniem i udostępnianiem danych badawczych zajmują się repozytoria specjalistyczne (np. Genbank, Oxford Text Archive, Polish Social Data Archive) i ogólne (np. Zenodo, RepOD, University of Cambridge Data). Zgodnie z zaleceniami Guidelines on FAIR Data Management, wersja 3.0, 26 July 2016 dane powinny być otwarte na tyle ile to możliwe i zamknięte na tyle, na ile jest to niezbędne.


Problemy związane z rozwojem zintegrowanego systemu usług dla nauki oraz z doświadczeniami transferu danych do PBN przedstawili pracownicy Ośrodka Przetwarzania Informacji.
W sesji końcowej przedstawiciele ośrodków akademickich dzielili się doświadczeniami z wykorzystywania oprogramowania Omega-PSIR w procesie parametryzacji, przekazywania danych do centralnych systemów nauki i zarządzania informacjami o dorobku naukowym uczelni. Rolę Biblioteki Głównej w procesie przygotowywania Politechniki Warszawskiej do ankiety jednostki przedstawiła Weronika Kubrak z Oddziału ds. Bazy Wiedzy Biblioteki Głównej PW.
Więcej o seminarium na stronie Bazy Wiedzy PW
MM

Reklamy