Jedną z nowych publikacji, które pojawiły się w 2018 r.  w Bibliotece Cyfrowej PW jest „Piśmiennictwo profesora Leona Karasińskiego – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji”. Jest tzw. bibliografia pełnotekstowa, zawierająca pełne teksty książek, artykułów i rozdziałów z książek autorstwa Leona Karasińskiego (1879-1945), inżyniera mechanika, profesora Politechniki Warszawskiej.  Domeną działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej profesora  Karasińskiego były zagadnienia wytrzymałości tworzyw.   Od 1916 r. prowadził w PW wykłady z wytrzymałości tworzyw na wydziałach: Inżynierii Budowlanej (później Inżynierii Lądowej) oraz Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W 1919 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1920 r. profesorem zwyczajnym mechaniki technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Był organizatorem międzywydziałowego Laboratorium Wytrzymałości Tworzyw, w którym prowadzono prace w zakresie badań wytrzymałości materiałów budowlanych i drogowych, normalizacji polskich cementów, technologii betonu do nawierzchni drogowych. Laboratorium dzięki wysiłkom prof. Karasińskiego stało się przodującą placówką krajową, której prace badawcze i orzeczenia miały wiążąca moc urzędową w rozstrzyganiu kwestii spornych co do jakości materiałów budowlanych.  Prace profesora, który traktował wytrzymałość materiałów jako naukę stosowaną o praktycznym znaczeniu, zainicjowały badania i rozwój tej dziedziny w Polsce.

„Piśmiennictwo profesora Leona Karasińskiego…”  zawiera nie tylko zestawienie bibliograficzne i pełne teksty do wybranych utworów, ale też odesłanie do noty biograficzną z serii „Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej”, planszę biograficzną i przedmowę, objaśniającą strukturę i zawartość publikacji cyfrowej.

Podobną strukturę mają wszystkie bibliografie pełnotekstowe, których jest w Bibliotece Cyfrowej PW już 45. Są to publikacje powstałe w większości w projekcie „Ocalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”, dokumentujące dorobek naukowy profesorów Politechniki Warszawskiej okresu międzywojennego.  Wykaz profesorów międzywojennych z odsyłaczami do ich biografii, bibliografii pełnotekstowych, plansz biograficznych a także haseł w Wikipedii dostępny jest też w Bibliotece Cyfrowej PW – „Profesorowie Politechniki Warszawskiej w 20-leciu międzywojennym”. Opracowanych zostało też kilka bibliografii zawierających zdigitalizowane piśmiennictwo profesorów PW z lat późniejszych.  Bibliografie pełnotekstowe są „specjalnością” naszej Biblioteki Cyfrowej i cieszą się zainteresowaniem użytkowników poszukujących dostępu do publikacji naukowych uczonych znaczących dla rozwoju nauk technicznych w Polsce czy, ogólniej, do piśmiennictwa technicznego o znaczeniu historycznym dla rozwoju polskiej myśli naukowej i technicznej.

plansza biograficzna Stanisława Noakowskiego

Na dwóch pierwszych miejscach najczęściej przeglądanych obiektów w Bibliotece Cyfrowej PW znajdują się właśnie 2 publikacje kompletujące dorobek dwóch profesorów:

Wśród 10 najczęściej wyświetlanych bibliografii pełnotekstowych, poza Witoldem Nowackim i Tadeuszem Urbańskim, znalazły się zbiory piśmiennictwa profesorów:

  • Stefana Bryły (inzynier budowlany, konstruktor, pionier spawalnictwa  i stalowych konstrukcji spawanych poseł na Sejm II RP)
  • Edwarda Ludwika Habicha (wybitny konstruktor pojazdów i maszyn rolniczych)
  • Witolda Broniewskiego (metalurg, pionier badań nad zjawiskiem pełzania metali)
  • Jana Czochralskiego (wybitny uczony, chemik, metaloznawca, odkrywca stosowanej do dziś metody otrzymywania monokryształów krzemu wykorzystywanych współcześnie do produkcji mikroprocesorów)
  • Feliksa Kucharzewskiego (wybitny historyk techniki)
  • Henryka Mierzejewskiego (inżynier mechanik, naukowiec, dydaktyk, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich)
  • Kazimierza Drewnowskiego (wybitny naukowiec, badacz w zakresie elektrotechniki, miernictwa elektrycznego i techniki wysokich napięć)
  • Stanisława Noakowskiego (architekt, malarz, rysownik, historyk sztuki, wykładowca i pisarz)
  • Kazimierza Smoleńskiego (chemik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z chemią węglowodanów i cukrownictwem, pionier prac z zakresu lekkiej syntezy organicznej i tworzyw sztucznych)
  • Stanisława Kunickiego (projektant mostów stalowych i linii kolejowych)

Na liczbę wyświetleń, czyli tzw. oglądalność pewien wpływ ma tez oczywiście data opublikowania bibliografii pełnotekstowej (czy innej publikacji) w Bibliotece Cyfrowej.

Wykaz wszystkich bibliografii pełnotekstowych z podana liczba wyświetleń (na dzień 6 lutego 2018) oraz datą opublikowania w Bibliotece Cyfrowej PW – tu.

Wykres ilustrujący 10 najczęściej wyświetlanych bibliografii pełnotekstowych w powiązaniu z okresem ich udostępniania w Bibliotece Cyfrowej:

Bibliografie pełnotekstowe utrwalają i popularyzują historyczny dorobek wybitnych naukowców związanych z Politechniką Warszawską.  Cyfrowe wersje publikacji, upowszechnione dzięki naszej Bibliotece Cyfrowej PW w otwartym Internecie, ułatwiają dostęp kolejnym pokoleniom badaczy i zwykłym użytkownikom, zainteresowanym naukami technicznymi i historią ich rozwoju.

MM

Wykorzystane źródła:

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Biografia Leona Karasińsiego

 

 

 

Reklamy