polbit2
Fot. Dorota Wojnowska

W dniu 16 maja 2018 roku, podczas spotkania zorganizowanego przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej (BG PW) w ramach Seminarium PolBiT 2018, pracownicy bibliotek wyższych uczelni w Polsce omówili zagadnienia dotyczące organizacji pracy bibliotekarza dziedzinowego.

Seminarium otworzyła Pani Alicja Portacha – Dyrektor Biblioteki Głównej PW, a jako pierwsza referat wygłosiła Pani Jadwiga Siemiątkowska – kierownik Sekcji Kolekcji Dziedzinowych przy Oddziale Udostępniania i Przechowywania Zbiorów BG PW.

Sekcja Kolekcji Dziedzinowych w BG PW została powołana w 2012 roku. Składa się z 16 bibliotekarzy dziedzinowych, których głównym zadaniem jest informacja, gromadzenie, opracowanie oraz udostępnianie zbiorów. Każdy z bibliotekarzy odpowiada za jedną, wybraną dziedzinę nauki i dysponuje wyodrębnionym budżetem. W ramach swoich obowiązków bibliotekarze zgłaszają propozycje do zakupu, przygotowują dezyderaty od użytkowników i pracowników naukowych PW oraz dane do akredytacji poszczególnych wydziałów Politechniki Warszawskiej, a także zajmują się opracowaniem rzeczowym książek, prowadzą serwisy dziedzinowe, przygotowują wykazy nowości. W ramach działalności informacyjnej odpowiadają na kwerendy użytkowników i promują usługi biblioteczne: opracowują ulotki, ankiety, przewodniki, przygotowują różnego typu informacje dla użytkowników, np. na Instagramie, Facebooku. Ponadto bibliotekarze dziedzinowi zajmują się porządkowaniem zbiorów w zakresie ustawienia na półce, tworzeniem tagów i śledzeniem sylabusów oraz współpracują z przedstawicielami wydziałów, pogłębiają wiedzę w zakresie obsługi elektronicznych baz danych, zbiorów w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych.

cof
Fot. Dorota Wojnowska

Podczas seminarium zaprezentowano również sposób organizacji pracy bibliotekarzy dziedzinowych w innych bibliotekach akademickich w Polsce, który nie różnił się znacząco od sposobu pracy w Bibliotece Głównej PW. Zakres wykonywanych prac był niemal identyczny. Jedyną różnicą była ilość osób w nich pracujących. Zauważono, że w małych, jedno- lub kilkuosobowych bibliotekach pracownicy muszą wykonywać te same zadania, jakie wykonuje bibliotekarz dziedzinowy zajmując się wieloma dziedzinami nauki jednocześnie.

Dyskusje kończące każdą z sesji były okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się uwagami na temat zadań bibliotekarzy dziedzinowych w różnych bibliotekach. Dyskutanci polecali bezpośrednie, nieformalne kontakty z pracownikami naukowymi i studentami, w tym także z kół naukowych, jako te, które najlepiej sprawdzały się w takich pracach, jak: kupno bieżącej literatury, opracowanie rzeczowe książek, czasopism oraz ocena wartości księgozbioru. W dyskusji nawiązano również do znaczenia posiadanych kompetencji twardych i miękkich w pracy bibliotekarza dziedzinowego. Szczególnie podkreślano wiedzę merytoryczną, posiadanie wykształcenia wyższego w danej dziedzinie, empatię i komunikatywność.

Na koniec stwierdzono, że bardzo trudno jest pozyskać fachowców z zakresu nauk technicznych do pracy w bibliotece, ponieważ nie jest możliwym ich godnie wynagrodzić. Dopóki nie zmieni się nic w zdobyciu wyższego prestiżu zawodu bibliotekarza, tylko losowe, pojedyncze przypadki mogą sprawić, że fachowiec z danej dziedziny będzie pracował w bibliotece.

polbit5
Fot Dorota Wojnowska

Głos drugi o seminarium „Polbit-2018” „Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej”

Oprac. Joanna Basińska, Małgorzata Kapica.

 

1) Materiały z PolBiT 2018, 30.05.18 http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/seminarium-polbit-2018

Reklamy