Ignacy Mościcki, ostatni prezydent Polski przedwojennej (w latach 1926-1939), był chemikiem, elektrochemikiem, naukowcem, wynalazcą, specjalizującym się w syntezie związków azotowych i metodach rafinacji ropy naftowej. Był autorem ponad kilkudziesięciu publikacji naukowych i ok. 45 patentów w różnych krajach. Prowadził badania w dziedzinie chemii, elektrochemii i przemysłu chemicznego.  Wynalazł metodę produkcji kwasu azotowego z powietrza.

1867-1946

Mościcki opracowywał też sposoby rafinacji ropy naftowej. Jego patenty wprowadzały galicyjskie przedsiębiorstwa naftowe, m.in. „Nafta”, „Karpaty”. Pomysły Mościckiego wykorzystywano również w przemyśle rafineryjnym w Stanach Zjednoczonych. W 1918 r. opracował metodę wydzielania gazoliny z gazu zimnego drogą absorpcji. Podczas wojny kierował fabryką „Azot” w Jaworznie, która produkowała kwas azotowy.

Był założycielem Instytutu Badań Naukowych i Technicznych „Metan” we Lwowie (w 1916), przeniesionego po I wojnie do Warszawy i przekształconego w Chemiczny Instytut Badawczy. Instytut wydawał  miesięcznik„Przemysł Chemiczny” (wcześniej „Metan”).

Od 1912 roku Mościcki był profesorem zwyczajnym technologii chemii nieorganicznej i elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. W roku 1925 na tejże uczelni został wybrany na stanowisko rektora, jednak tej funkcji nie pełnił, ponieważ jesienią 1925 roku objął Katedrę Elektrochemii Technicznej Politechniki Warszawskiej (od 1925 r. profesor nadzwyczajny). Był doktorem honoris causa na kilkunastu wyższych uczelniach.

W listopadzie ubiegłego roku, w związku z przypadającą 150. rocznicą urodzin Mościckiego Senat przyjął uchwałę, w której podkreślił, że Mościcki był „wybitnym wynalazcą i naukowcem, jednym z najważniejszych polityków okresu międzywojennego”. „W 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego – i w przededniu jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123. latach niewoli – Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd temu wybitnemu wynalazcy i naukowcowi, jednemu z najważniejszych polityków okresu międzywojennego, który odegrał doniosłą rolę w najnowszych dziejach Polski” – głosi uchwała.

Publikacja „Piśmiennictwo profesora Ignacego Mościckiego – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji” dostępna w Bibliotece Cyfrowej PW zawiera bibliografię dorobku naukowego Ignacego Mościckiego wraz z pełnymi tekstami prac oraz biografię profesora i planszę jemu poświęconą. Zestawienie bibliograficzne zawiera ponad 100 publikacji w języku polskim i w językach obcych,  artykuły z czasopism, odczyty i referaty, wydawnictwa zwarte oraz patenty, których autorem lub współautorem był Ignacy Mościcki.

Plansza biograficzna. Oprac. J. Antosik. http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=5542

Źródła:

http://www.swiatchemii.pl/o-chemikach/biografie/ignacy-moscicki

https://dzieje.pl/aktualnosci/senat-za-uchwala-przypominajaca-150-rocznice-urodzin-ignacego-moscickiego

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=7922

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/7922/przedmowa.pdf

MM

Reklamy