Ustawa 2.0 weszła w życie od 1 października 2018 r., jednakże proces jej wdrożenia rozłożony został na 5 lat. Kluczowe rozporządzenia, które towarzyszą nowej ustawie, to dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej zastępujące dotychczasową parametryzację jednostek naukowych (jednostkami podstawowymi stają się teraz  uczelnie), nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (subwencje).

W nowym zintegrowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego czynnikiem, który stanowi o pozycji uczelni i kwalifikuje ją do grupy uczelni posiadających odpowiednią kategorię np. do tworzenia i prowadzenia kierunków studiów czy nadawania stopni naukowych, jest poziom prowadzonych badań. Uczelnie badawcze biorą udział w konkursie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza, który wyłoni laureatów, prowadzących badania na wysokim poziomie naukowym, którzy dostaną zwiększone subwencje na kolejne lata.  Obecnie w konkursie jest 20 takich uczelni najwyżej ocenionych w procesie zakończonej parametryzacji.

Wdrażanie ustawy na Politechnice Warszawskiej

Zmiany obejmują wszystkie uczelnie. Informacje o tym, jak zmiany będą wprowadzane na Politechnice Warszawskiej w obecnym roku akademickim i w kolejnych latach, opisane są na specjalnej stronie poświęconej wprowadzaniu Ustawy 2.0 na PW.  Warto zapoznać się z Listem Rektora PW do wspólnoty Uczelni, z Informacją dotyczącą prac związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0 na PW i z harmonogramem wprowadzania zmian.

Na uczelni działa, powołany przez Rektora PW, Zespół ds. Nowelizacji Strategii Rozwoju PW, który przedstawił swoje koncepcje w czerwcu. Inne koncepcje prezentowane były na wyjazdowych zebraniach rozszerzonego kierownictwa PW. Trwają prace nad ukształtowaniem się przyszłych rad naukowych do poszczególnych dyscyplin naukowych i przygotowaniem do przyszłej ewaluacji, która odbędzie się już wg nowych zasad.

Wg informacji o pracach związanych z wdrażaniem Ustawy najwięcej kontrowersji budzi kwestia dostosowania struktury uczelni do wymogów Ustawy 2.0. Rozważane są dwie koncepcje: minimalistyczna (zakładająca wprowadzenie tylko zmian wprost wymaganych przez ustawę) i maksymalistyczna, polegająca na radykalnej przebudowie struktury organizacyjnej PW. Zachowanie prestiżu Politechniki Warszawskiej i szans rozwoju wymaga czegoś więcej niż minimalistyczne zmiany. Zdaniem rektora PW powinna zostać wypracowana wersja pośrednia między tymi wariantami, która będzie mogła być wprowadzana w sposób ewolucyjny.

Jakie zmiany wprowadzane się aktualnie i co  będzie odbywało się w najbliższym czasie można prześledzić w Kalendarium zmian związanych z wprowadzaniem Ustawy 2.0. Zgodnie z wymogami ustawy do 30 listopada 2018 r. każdy pracownik prowadzący działalność naukową powinien był złożyć po raz pierwszy oświadczenie o dyscyplinie, którą reprezentuje (w zasadzie są to 3 rodzaje oświadczeń, które mają znaczenie dla ewaluacji zatrudniającego go podmiotu).  Pracownik samodzielnie, jaką reprezentuje dyscyplinę (może wybrać jedną lub dwie). Deklaruje też, jakie jest jego zaangażowanie w działalność naukową w danej dyscyplinie wyrażone w procentach. Dyscyplinę może zmienić nie częściej niż raz na dwa lata.  Z oświadczenia wynikają konsekwencje dla uczelni. Dyscyplina może być ewaluowana, gdy w uczelni reprezentuje ją 12 pracowników.

Reprezentowanie dyscyplin wpływa na możliwość zgłoszenia danego osiągnięcia w ewaluacji w kryterium 1. (publikacje/patenty), oraz w kryterium 2. (projekty i finansowanie zewnętrzne) i kryterium 3. (wpływ społeczny).

Granty są przypisane do konkretnego pracownika będącego kierownikiem projektu, nie do jednostki naukowej (np. wydziału). Projekt zostaje przypisany do dyscypliny reprezentowanej przez pracownika, jako jego osiągnięcie.

Szczegółowo określone są w Ustawie kwestie tzw. weryfikacji publikacji, jej przypisanie do dyscypliny (lub dwóch) oraz kryteria zgłaszania publikacji i tzw. sloty. Każdy pracownik musi zgłosić do ewaluacji jedną publikację, maksymalnie cztery, a wszyscy pracownicy w danej dyscyplinie maksymalnie „razy trzy publikacji, czyli 3N”. Jeżeli  dyscyplinę  reprezentuje 12 pracowników w danej uczelni, wtedy mogą zgłosić maksymalnie 36 publikacji. Każdy z nich musi zgłosić jedną.  Jeżeli  część z nich zgłosi  cztery publikacje, wtedy ktoś musi zgłosić dwie lub mniej publikacji, aby „oddać swoje sloty”. (Wyjaśnienie kwestii przypisania do dyscyplin można znaleźć na blogu prof. Emanuela Kulczyckiego).

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania ustawy na PW zmiany, jakie m.in. nastąpią w 2019 r., to:

  • Od 1 października 2018 r. do 1 października 2019 r. Senat realizuje zadania Rady uczelni, określone w artykule 18 nowej ustawy.
  • Do 15 stycznia 2019 r. Rektor wprowadzi do Systemu POL-on dane dotyczące nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia i osób prowadzących działalność naukową.
  • Do 20 kwietnia 2019 senat uchwala regulamin studiów i regulaminy szkół doktorskich na podstawie nowej ustawy.
  • Do 30 czerwca 2019 senat powołuje pierwszą radę uczelni.
  • Z dniem 30 września 2019  rady dotychczasowych jednostek uczelni i kierownicy jednostek przestają być organami uczelni i tracą swoje kompetencje.
  • Do 1 października 2019 r. senat uchwala statut.

Informacja dla wszystkich zainteresowanych zmianami w naszej uczelni – 11 grudnia o godz. 16.30 w Małej Auli odbędzie się Seminarium Uczelniane. Wdrażanie Ustawy 2.0. w Politechnice Warszawskiej.

Znalezione obrazy dla zapytania ustawa 2.0 konstytucja

Ustawa a biblioteki uczelniane

W ustawie są tylko dwa zapisy dotyczące bibliotek uczelnianych: w Dziale II, Art. 54.1. – „W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka” oraz w Art. 11, gdzie mowa jest o podstawowych zadaniach uczelni, a jednym z nich, wymienionym w p.9 jest: „Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych”.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy w kwestii pracowników bibliotek akademickich wypowiedziała się Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Akademickich, rekomendując podjęcie działań zmierzających do określenia w statutach uczelni statusu bibliotekarzy dyplomowanych oraz zasad zatrudniania ich poprzez utworzenie w grupie nauczycieli akademickich stanowisk st. kustosza, kustosza, adiunkta i asystenta dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Rada zaleciła też określenie wymagań kwalifikacyjnych dla ww. stanowisk i zachowanie dla tej grupy tygodniowego wymiary czasu pracy w wysokości 36 godzin.

Źródła:

https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW

https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW/Zmiany-w-PW/Informacja-dotyczaca-prac-zwiazanych-z-wdrazaniem-Ustawy-2.0-w-PW

http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jaka-wybrac-dyscypline-naukowa-konsekwencje-wymogu-ustawy-2-0/

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/

MM