bibliotekarz
bibliotekarz http://spixabay.com

Rozpoczęła się IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku. Ideą konkursu stało się podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej, upowszechnianie wartości określających misję społeczną bibliotekarzy i ich odpowiedzialność w budowie społeczeństwa wiedzy oraz rozbudzenie aktywności zawodowej bibliotekarzy.

Kandydatów w poszczególnych okręgach można zgłaszać już od 15.01.2019 do 28.02.2019. Do 15.03.2019 wyłonieni zostaną kandydaci danego okręgu/województwa, natomiast w drugim etapie konkursu spośród finalistów zostanie wybrany Bibliotekarz Roku 2018. Wyniki ogłoszone zostaną 26.04.2019.

Kryteriami wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku są jego dokonania zawodowe w minionym roku. Dokonania te powinny w znaczący sposób usprawnić działanie biblioteki bądź też przyczynić się do lepszego jej postrzegania przez społeczność. Dotyczyć mogą one również:

  • rozwoju, jak i promocji bibliotek,
  • rozwoju czytelnictwa czy rozszerzania usług bibliotecznych,
  • promocji zawodu bibliotekarza.

Kryteria te mogą skupiać się na działaniach organizacyjnych oraz popularyzatorskich. Szczegółowe informacje dostępne są w Formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do regulamin konkursu.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2011 roku. Początkowo było dużo wątpliwości, sądzono, że szanse na ten tytuł mają wyłącznie dyrektorzy dużych bibliotek. Okazało się jednak, że obawy okazały się przedwczesne, bowiem Bibliotekarzem Roku 2010 została reprezentantka okręgu podlaskiego SBP, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, st. kustosz Barbara Kuprel.

Źródła:

http://www.sbp.pl/repository/konkurs/bibliotekarz_roku/2019/BR_2018_regulamin.pdf

http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=21044

Reklamy