Agenda 2030 - cele zrównoważonego rozwoju
Agenda 2030 – Cele zrównoważonego rozwoju Źródło http://www.un.org.pl/

W dniach 25-27 września 2015 roku na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ONZ), które odbyło się w Nowym Jorku z udziałem 100 przedstawicieli państw, szefów rządów i liderów społeczeństwa obywatelskiego, przyjęta została „Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030″.

Program Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 wskazał 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Każdemu z celów towarzyszy od kilku do kilkunastu zadań (łącznie jest ich 169), od ich realizacji zależy sukces poszczególnych założeń obejmujących rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny.

17 Celów zrównoważonego rozwoju:

 1. Wyeliminować ubóstwo, we wszelkich jego formach, na całym świecie.
 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.
 3. Zapewnić wszystkim ludziom, niezależnie od wieku, zdrowe życie i dążyć do zapewnienia dobrostanu.
 4. Zapewnić wszystkim edukację włączającą na wysokim poziomie i promować uczenie się przez całe życie.
 5. Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne, poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wody.
 7. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do stabilnych, zrównoważonych i nowoczesnych źródeł energii w przystępnej cenie.
 8. Promować inkluzywny, zrównoważony model wzrostu gospodarczego oraz pełne, efektywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich.
 9. Budować trwałą infrastrukturę, odporną na skutki katastrof, promować zrównoważony, inkluzywny model rozwoju gospodarczego oraz wspierać innowacyjność.
 10. Zmniejszyć nierówności rozwojowe pomiędzy krajami i w obrębie poszczególnych krajów.
 11. Tworzyć bezpieczne, zrównoważone, odporne na skutki klęsk żywiołowych miasta i osiedla ludzkie.
 12. Wypracować zrównoważone modele konsumpcji i produkcji.
 13. Podjąć pilnie działania mające na celu zahamowanie zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ich skutkom.
 14. Zapewnić ochronę oceanów i mórz oraz zrównoważone korzystanie z ich zasobów.
 15. Chronić i odbudować lądowe ekosystemy oraz promować zrównoważone metody ich wykorzystywania i gospodarowania lasami, przeciwdziałać pustynnieniu, powstrzymać i odwrócić procesy degradacji gleby oraz powstrzymać straty różnorodności biologicznej.
 16. Promować pokojowe, inkluzywne, zrównoważone modele rozwoju społecznego, zapewnić wszystkim ludziom jednakowe szanse i sprawiedliwe traktowanie oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować na wszystkich szczeblach efektywne, odpowiedzialne instytucje.
 17. Wzmocnić narzędzia wdrażania i odbudowywania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pełen tekst agendy w języku polskim dostępny jest między innymi na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Rola Bibliotek na rzecz promocji Agendy 2030

Zgodnie ze stanowiskiem IFLA dostęp do informacji ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, natomiast biblioteki są kluczowymi partnerami rządów przyczyniającymi się do postępu w realizacji celów. W związku z tym IFLA uruchomiła w 2016 roku Międzynarodowy program rzecznictwa (IAP). Jest to nowy program budowania potencjału, którego celem jest promowanie i wspieranie roli bibliotek w planowaniu i wdrażaniu Agendy ONZ 2030, a także stałe zwiększanie udziału stowarzyszeń bibliotecznych i przedstawicieli bibliotek publicznych, mogących wspierać promocję Agendy na szczeblu krajowym i regionalnym.

W Polsce z taką inicjatywą ruszyła Biblioteka Śląska, w której 23 i 24 listopada 2017 roku odbyły się warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030” dla pracowników bibliotek publicznych województwa śląskiego. Warsztaty prowadziły Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ oraz Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło 39 bibliotekarzy z miejskich, miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych. We współpracy z IFLA przygotowano także agendę „Biblioteki na rzecz rozwoju Agendy 2030 ONZ„, które przedstawiają, jakie działania mogą podjąć biblioteki, aby wesprzeć realizację celów Agendy 2030.

Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ promocja
promocja działań w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju http://www.sbp.pl/repository/newsy/Folder-PL.pdf
Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ promocja (1)Agenda 2030 ONZ promocja
promocja działań w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju http://www.sbp.pl/repository/newsy/Folder-PL.pdf

Uczestnicy warsztatów, podsumowując spotkanie wskazali, że w realizacji tych zamierzeń potrzebne jest wsparcie bibliotek wyższego szczebla, organizacji bibliotekarskich i odpowiednich ministerstw, zajmujących się Agendą 2030 (takich jak: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Więcej na ten temat przeczytacie na stronie Biblioteki Śląskiej.

W ubiegłym roku w dniach od 9 -18 lipca, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, ponad tysiąc przedstawicieli rządów, przedsiębiorstw i liderów społeczeństwa obywatelskiego spotkało się na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla, aby podsumować postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, oraz omówić wyzwania i sukcesy, a także określić, co funkcjonuje dobrze, a co nie. Tematem przewodnim forum była „Transformacja w kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw”. Więcej informacji o forum znajdziecie na stronie UNIC WARSAW. Ponadto zamieszczono na niej pierwszy raport polski na temat realizacji celów agendy. Oficjalne dane statystyczne z postępów z opisem wskaźników celów globalnych i krajowych dostępne są na stronie: http://sdg.gov.pl/statistics_nat/

Nadal trwają dyskusje nad tym, czy Agenda 2030 to marksistowska wizja świata, czy utopia, czy jest możliwa do zrealizowana i jakim kosztem, bo któż nie marzy o świecie bez głodu i ubóstwa, o świecie pokoju, poszanowania, godności i równości dla wszystkich …

Źródła:

https://www.ifla.org/libraries-development dostęp dnia 19 czerwca 2019

http://www.un.org.pl/ dostęp dnia 19 czerwca maja 2019

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21189&prev=507 dostęp dnia 19 czerwca 2019

https://www.isp.org.pl/pl/projekty/wyzwania-globalne-agenda-2030-a-kontekst-polski dostęp dnia 19 czerwca 2019

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/agenda-2030 dostęp dnia 19 czerwca 2019

http://sdg.gov.pl/statistics_nat/ oficjalne dane statystyczne  dostęp dnia 19 czerwca 2019

http://www.unesco.pl/662/ dostęp dnia 19 czerwca 2019

 

IMCh